2000-10-10 - 2000-10-20
Leif Andersson
Henriksbergsvägen 104
136 67 HANINGE
Tel 08/777 45 33
e-post   info@lexsup.se
Hemsida  http://www.lexsup.se

GASERS EGENSKAPER

Allmänna gaslagen

Vad är värme? --------------- Vår kunskap om vår omvärld bygger på den information vi får via våra sinnen. Det ligger nära till hands att dela upp de förändringar som vi upplever efter de sinnen som informerar oss om dem.Vi kallar det vi tar emot med ögonen för ljus och det vi tar emot med öronen för ljud.I vår hud finns också sinnesorgan som informerar oss om omgivningen.Bl a finns nerver som reagerar om hudens molekyler ökar sin rörelsehastighet och det finns nerver som reagerar om hudens molekyler minskar sin rörelsehastighet.Det som vi tar emot med dessa organ kallar vi värme resp kyla. Med en vass pennspets kan man studera detta organsystem.Vidrör huden,t ex på handen baksida med spetsen.Om du råkar stöta mot en värmekännande nerv känns spetsen varm,om du råkar stöta mot en nerv som känner av kyla känns spetsen kall.Använder du en trubbig spets retar du samtidigt nerver som känner värme,kyla och tryck.Resultatet blir då att du enbart upplever tryckkänslan. Vårt "värmesinne" känner alltså av hur hastigt molekylerna i huden rör sig.Och det i sin tur beror på hur hastigt molekylerna i omgivande medium (luft eller,när vi badar,vatten) rör sig och på hur mycket strålning som träffar huden och ger hudmolekylerna rörelseenergi. Eftersom vi alltså har ett värmesinne har vi i alla tider upplevt värme.Vi har känt att en eld värmer och en isbit kyler.Men människor har undrat över vad det var som gav dessa känslor.Man föreställde sig t ex att kemiska reaktioner avgav någon sorts ämne som man kallade flogiston.Ett ämne som frisattes när bränslen brann.Det var inte förrän för något århundrade sedan som vi förstod att det handlade om molekylrörelser. I fasta ämnen och i vätskor rör sig inte molekylerna fritt.De är bundna till varandra med bindningskrafter som medför att det blir svårt att finna en enkel beskrivning av deras rörelser.I en gas däremot är bindningskrafterna så små att man kan föreställa sig gasmolekylerna som små fria kulor som far omkring och kolliderar med varandra och med kärlväggar.Även om inte detta stämmer exakt kan vi ju tänka oss en ideal gas d v s en gas där molekylerna är oändligt små och helt utan bindningskrafter mellan sig.Om vi räknar på hur en sådan gas skulle uppföra sig finner vi att vi kommer ganska nära en beskrivning av hur vanliga gaser faktiskt uppför sig.Naturligtvis följer en gas som är nära sin kondensationspunkt inte vad som gäller för en ideal gas men för t ex vanlig torr luft är överensstämmelsen så god att vi kan dra användbara slutsatser genom att räkna som om luften vore en ideal gas. Om man tänker sig gasmolekylerna som oändligt små klotrunda partiklar kan dessa ha hastighet och därmed rörelseenergi i tre av varnadra oberoende rörelseriktningar.Vi säger att de har tre frihetsgrader. Men de rör sig inte bara i olika riktningar,de stöter också mot varandra. Och hur de stöter emot varandra påverkar också hur mycket energi de har.Ju oftare och ju häftigare de kolliderar ju mer energi omsätts vid kollisionerna. Genom att kollidera med kärlväggar och omgivande molekyler håller en molekyl upp en volym runt sig och häftigheten i kollisionerna med kärlväggarna uppfattar vi som ett gastryck.När man räknar på gasers beteende finner man att varje molekyl skall tilldelas två frihetsgrader som motsvarar dess bidrag till hela gasens tryck och volym.Vi får alltså sammanlagt fem frihetsgrader tre knutna till molekylhastighet i tre riktningar och två knutna till hela gasens tryck och volym.Vi kan säga att vi har tre inre och två yttre frihetsgrader. Om vi innesluter en gas som praktiskt taget uppför sig som en ideal gas i en cylinder med kolv kan vi värma gasen och låta kolven röra sig utåt så att volymen ökar men trycket hålls konstant.När kolven rör sig utåt uträttar den ett arbete som vi kan ta vara på t ex för att pumpa vatten ur en gruva. Vi finner nu att kvoten mellan tillfört värme och temperaturökningen hela tiden blir konstant.Vi kan kalla denna kvot för Cp. Så gör vi om samma sak men låter kolven sitta fast så att trycket stiger vid konstant volym.Nu uträttar inte kolven något arbete.Även nu finner vi att kvoten mellan tillfört arbete och temperaturökningen blir konstant men konstanten får ett annat värde än förra gången.Vi kallar detta nya värde för Cv. Om vi använde en enatomig ädelgas blev förhållandet Cp/Cv = 1,67. Varför? I andra fallet fördelades all tillförd värmeenergi på de tre inre frihets- graderna.Om vi tolkar temperaturen som ett mått på energin per frihets- grad skall vi alltså tillföra tre gången så mycket energi som vad som hanmar på varje frihetsgrad. Cv blir 3 (J/molekyl)/(J/frihetsgrad). I första fallet däremot måste vi förutom att tillföra energi till de tre inre frihetsgraderna även tillföra energi till de två yttre.Att vi håller konstant tryck innebär att vi tillför lika mycket till varje frihetsgrad.Det värme som vi tillför fördelas alltså på fem frihetsgrader.Vi måste tillföra fem gånger så mycket energi som vad som hamnar på varje frihetsgrad. Cp blir 5 (J/molekyl)/(J/frihetsgrad). Vi får alltså Cp/Cv = 5/3 = 1,67. Nu mäter vi inte temperatur i J/frihetsgrad utan i Kelvin som är 1 K = k/2 = 0.69 10-23 J/frihetsgrad (k = Boltzmanns konstant) men det innebär bara en del trassel med sortomvandling.Och ofta anges Cp och Cv inte för ett visst antal molekyler utan t ex för 1 kg gas vilket innebär att värdena påverkas av molekylvikten.Både sort- omvandling för temperaturenheten och molekylvikten går emellertid att förkorta bort när man tar Cp/Cv och resultatet blir därför alltid 1,67 om man använder samma ädelgas vid båda mätningarna. Om man tar en tvåatomig gas tillkommer en möjlighet för molekylerna att bära energi.Molekylerna ser då ut som små stavar och dessa kan inte bara röra sig i tre oberoende riktningar,de kan även rotera.Förutom translation i tre riktningar kan de även rotera kring tre av varandra oberoende axlar. För tvåatomiga gaser bortfaller rotationen kring molekylernas längsaxel (ett intressant fenomen som är värt sin egen mässa).Tvåatomiga gaser får därför tre translationsfrihetsgrader och två rotationsfrihetsgrader. Därtill kommer som för enatomiga gaser två yttre frihetsgrader. För tvåatomiga gaser blir alltså Cp blir 7 (J/molekyl)/(J/frihetsgrad) och Cv blir 5 (J/molekyl)/(J/frihetsgrad). Vi får alltså Cp/Cv = 7/5 = 1,4. Och för treatomiga gaser får vi tre translationsfrihetsgrader,tre rotationsfrihetsgrader och två yttre frihetsgrader. Vi får alltså Cp/Cv = 8/6 = 1,33. Och när man mäter på verkliga gaser som har små molekyler och ligger långt från kondensation finner man att dessa värden ligger nära de mätresultat man då får. Antag att man har en cylinder med kolv.Så skjuter man in kolven så att den inneslutna volymen blir noll.Om man nu håller emot så att det krävs ett visst tryck för att pressa ut den och pumpar in gas så att den pressas ut kommer gasen att uträtta ett arbete.Det arbete som gasen har uträttat är trycket (P) gånger gasvolymen (V). Till detta yttre arbete (PV) är två frihetsgrader per molekyl knutna.Vi har då PV = 2 N T där 2 anger att det är fråga om två frihetsgrader N = antalet molekyler i gasen T = energi per frihetsgrad Avogadros lag säger Lika volymer av olika gaser innehåller,vid samma tryck och temperatur, lika många molekyler Det innebär att en mol av en gas innehåller lika många molekyler oavsett vilken gas det är (gäller för gaser som beter sig som ideala gaser).För 1 kmol är N = 6,02 1026 (Avogadros tal) Om vi dessutom anger T i Kelvin i stället för i J/frihetsgrad får vi för 1 kmol PV = 2 (k/2) N T = R T där R = 2 (k/2) N = k N = 8314 J/(kmol K) (Allmänna gaskonstanten) För en gas med massan m kg och molekylvikten M gäller alltså PV = (m/M) R T (Allmänna gaslagen) När man räknar på tillståndsförändringar för gaser med hjälp av Allmänna gaslagen hanterar man alltså tre storheter Tryck P Volym V Temperatur T Ofta underlättar man beräkningarna genom att studera fall där någon storhet hålls konstant.De vanligaste fallen är Isobar Konstant tryck Isokor (Isochor) Konstant volym (Inget arbete avges) Isoterm Konstant temperatur Adiabat (Isentrop) Inget värme avges En tillståndsförändring där ingen storhet hålls konstant kallas Polytrop. För att hämta ett program som du kan använda för beräkning av tillstånds- förändringar enligt allmänna gaslagen klickar du på nedanstående rubrik

Allmänna gaslagen

Programmet beräknar tillståndsförändring för en innesluten gasmängd.Ofta vill man genomföra förändringar i flera steg och det skulle då vara bra om man kunde addera flera steg till ett totalt resultat.Men problemet är att man kan göra sådana flerstegsoperationer på olika sätt och jag har funnit att det bästa sättet faktiskt är att addera dem med papper och penna så att man får ihop resultatet på det sätt man vill.Programmet kan då användas för beräkning av varje steg. Observera också att programmet bara räknar på vad som händer med den inneslutna gasmassan.Om du t ex skjuter in en kolv får du hjälp av atmosfärstrycket.För att få det arbete du behöver lägga ner skall du då dra atmosfärsarbetet (volymändringen gånger atmosfärstrycket) från det beräknade arbetet.Detta gör inte programmet. Om du t ex skall pumpa ett däck måste du komprimera luft i pumpen så att du kommer upp till däcktrycket.Hur mycket som åtgår för detta kan du beräkna med programmet.Genom att dra bort atmosfärsarbetet får du då reda på hur mycket arbete du måste tillföra för att komma upp till däcktryck.Men sedan måste du trycka in den komprimerade luften i däcket.För det krävs ett fulltrycksarbete som är den komprimerade luftens volym gånger däcktrycket.Och även här drar du bort atmosfärs- arbetet (den komprimerade luftens volym gånger atmosfärstrycket) för att få veta vad du måste tillföra.Inte heller sådana beräkningar av fulltrycksarbete gör programmet. På min dator händer ibland att siffran i en färgad ruta inte försvinner när man klickar på den.Klicka i så fall en gång till (ej dubbelklick). Beräkningar enligt Polytrop fungerar (hoppas jag) men man får se upp med angivna slutvärden.De kan innebära orimliga beräkningsvärden på vägen som får programmet att krascha. Jag har satt ihop programmet av bitar av ett gammalt program.Hoppas allt blev rätt.Hör av dig om du upptäcker något fel! Värme är alltså slumpmässig rörelseenergi hos molekyler.Energi per frihetsgrad kallas för temperatur och antalet frihetsgrader kallas för entropi. Temperatur är värmelärans intensitetsbegrepp och entropi är värmelärans mängdbegrepp.Motsvarande begrepp för värmelära och ellära är Värmelära Ellära Temperatur Potential Temperaturskillnad Spänning Entropi Laddning Frihetsgrad Elektron För en viss mängd av en ideal gas är entropin alltid konstant. Men om vi t ex komprimerar en ideal gas isotermt tillför vi arbete till gasen via ändring av PV och detta arbete avges till omgivningen i form av värme.Det tillförda arbetet fördelas alltså ut som värme på frihetsgrader i omgivningen.Vi säger att entropin ökar när arbete blir värme och denna entropiökning är alltså frihetsgrader i omgivningen.Om vi t ex håller konstant temperatur genom att kyla med smältande is ökar entropin i omgivningen genom att vattenmolekyler får fler frihetsgrader när de kan röra sig i vätska i stället för i is. Om PV-diagrammet ---------------- Allmänna gaslagen innehåller tre variabler (tryck (P) , volym (V) och temperatur (T)).För att beskriva tillståndsförändringar kan vi då använda ett tredimensionellt diagram med tryck,volym och temperatur avsatta efter axlarna. Men att rita tradimensionella diagram är besvärligt och ofta använder vi i stället projektioner på tvådimensionella diagram. Om vi är intresserade av hur mycket arbete som omsätts vid en viss till- ståndsförändring är det lämpligt att använda en projektion på ett PV- diagram.En gas utbyter ju arbete med omgivningen via PV-termen. Hur en gas uppför sig i PV-diagrammet under en viss tillståndsförändring beror på hur vi tillför eller bortför värme under tillståndsförändringen. Om vi t ex håller temperaturen konstant får vi ett samband mellan P och V som ungefär ser ut som i fig 1 Fig 1 Om vi innesluter volymen V1 vid atmosfärstrycket P1 och komprimerar till volymen V2 vid trycket P2 åtgår ett arbete som motsvarar den blå ytan i fig 2 Fig 2 Den ljusblå delen av detta arbete är atmosfärsarbetet d v s det arbete som atmosfären bidrar med och den mörkblå delen är det arbete som vi måste tillföra. Men vi kan komma från utgångsläget P1 V1 till slutläget P2 V2 på många sätt.Vi kan t ex minska V från V1 till V2 genom att kyla gasen vid konstant tryck.Vi får då en isobar enligt den röda linjen i fig 3. Så kan vi öka trycket från P1 till P2 genom att värma vid konstant volym. vi får då en isokor enligt den grå linjen i fig 3.Det arbete som tillförs vid isobaren är enbart atmosfärsarbetet och arbetet vid isokoren är noll.Vi behöver alltså i detta fall inte tillföra något arbete.Vi har tagit oss från utgångsläge till slutläge enbart genaom att bortföra och tillföra värme. Fig 3 Om vi vill veta hur mycket arbete som krävs för att komma från ett tillstånd till ett annat räcker det alltså inte att veta de två tillståndens tryck,volym och temperatur.Man måste också veta vilken väg man går mellan dem. Detta vållar bl a problem när man vill räkna på tillståndsförändringar för fuktig luft.Genom att vatten kan kondensera och förångas med avgivning eller upptagning av värme blir det svårt att beskriva hur man egentligen går mellan start- och sluttillstånd.Speciellt som de flesta processer går så snabbt att kondensationsprocessen inte hinner nå jämvikt under förändringen. ___________________________________ -----------------------