Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2014-09-19
Till Flashback>Vetenskap>Filosofi>Vad är tid   2014-09-19

Parametertid
============

Med "min värld" menar jag den värld som jag på något sätt kan påverka eller påverkas av. 

Jag börjar med ett obevisat antagande: Jag antar att min värld är ändlig. Det innebär att världen i 
sin helhet är ändlig eller att jag i en oändlig värld kan avgränsa min värld som en ändlig del. 

En ändlig värld kan delas upp i ett ändligt antal delar. Ju mindre man gör dessa ju färre egenskaper 
kan varje del ha. Så småningom kommer man till att varje del bara kan ha egenskaperna 
"finns-finns icke" och en unik position. Jag kallar en sådan liten del för ett enhetskvanta (unit-qaunta 
UQ). Min värld består alltså av ett antal enhetskvanta och kan beskrivas av ett binärt tal där 
1 = kvanta och 0 = tom kvantaposition (världstalet). 

Här finns en svaghet i resonemanget. Det är inte säkert att egenskaper kan kombineras på det 
sättet. Jag antar att det är möjligt men har inte något bevis för det.

En förändring av min värld innebär att något kvanta byter plats. Den minsta möjliga förändringen är 
att ett kvanta byter plats med en intilliggande tom kvantaposition. Jag kallar en sådan minsta 
möjliga förändring för en enhetshändelse (unit-event UE). En händelse kan ses som summan av ett 
antal enhetshändelser. 

Enhetshändelser kan numreras till ett nummer som jag kallar absolut tid. Varje gång en 
enhetshändelse inträffar inkrementeras den absoluta tiden. Absolut tid är alltså totala antalet 
enhetshändelser som inträffat i den ändliga värld som utgör min värld. 

Parametertiden mellan händelse A och händelse B är absolt tid för B minus absolut tid för A. 

Einstein definierade tid som "det som en klocka mäter". Men vad mäter en klocka egentligen? 

Antag att min värld består av h enhetskvanta. Om jag ser på ett visst kvanta kommer det alltså 
att ingå i var h:te enhetshändelse. När kvantat byter plats kan jag alltså dra slutsatsen att 
parametertiden h UE har gått sedan förra gången kvantat bytte plats. Om varje kvanta i det 
tidgivande elementet i en klocka ingår i k enhetshändelser när klockan går en sekund är en 
sekund kh UE. Klockan mäter alltså parametertid.