Leif Andersson  Henriksbergsvägen 104   136 67 Vendelsö   2014-09-21
Till Flashback>Vetenskap>Filosofi>Vad är tid   2014-09-22

Koordinattid
========

En ändlig värld kan delas in i kvanta som endast har egenskaperna "finns - finns icke" och en unik 
position. Men hur många koordinater behövs för att ange en unik position?

Två bilar kan köra genom samma vägkorsning utan att krocka om de inte kör igenom samtidigt. Att 
använda vägkorsningens tre rumskoordinater för att beskriva bilarnas läge är alltså inte tillräckligt 
för att avgöra om de krockar. För att få en fullständig beskrivning av bilarnas läge måste jag 
ange fyra av varandra oberoende koordinater. Jag kallar tre av dessa för rumskoordinater och 
den fjärde för koordinattid. Även för de kvanta som världstalet anger måste jag ange positionen 
med fyra koordinater, tre rumskoordinater plus koordinattid. 

Alla fyra positionskoordinaterna är reella koordinater och vad som är rumskoordinat och vad 
som är koordinattid beror bara på min färdriktning genom min värld.

Om det i min värld finns h enhetskvanta kommer ett visst kvanta att förflyttas vid var h:te 
enhetshändelse. När parametertiden ökar med h UE flyttas alltså kvantat ett kvantasteg i någon 
riktning. För ett föremål som ligger stilla i rummet sker förflyttningen i koordinattidsled. Ett 
sådant föremål rör sig alltså med hastigheten 1/h kvantasteg/UE i koordinattidsriktningen. 
Denna hastighet kallas ljushastighet. 

De kvanta som bildar "Jag" färdas alltså med ljushastighet i en riktning som jag kallar 
koordinattidsriktningen. Jag kan se det som att jag svävar i en eter som blåser med ljushastighet 
i en riktning som jag kallar koordinattidsriktningen. Jag kallar detta sätt att avbilda världen för 
etervindbilden.

Om h är konstant gäller för ett kvanta som ligger stilla i rummet att koordinattiden ökar med den 
konstanta hastigheten 1/h kvantasteg/UE. Om jag använder h UE som parametertidsenhet ökar 
koordinattiden med 1 kvantasteg/parametertidsenhet. Koordinattiden och parametertiden följs 
då åt på ett sätt som kan leda till att man förväxlar dem eller inte ser skillnaden mellan dem. Men 
parametertiden är en skalär förändringsparameter och koordinattiden är en koordinat. 

En fördel med etervindbilden är att den har reella, rätvinkliga, ortogonala axlar. Det innebär 
att man kan "se" fyrdimensionella figurer. Den tvådimensionella kvadraten som begränsas av 
fyra linjer och den tredimensionella kuben som begränsas av sex kvadrater kompletteras av
en fytdimensionell figur som begränsas av åtta kuber. Även om det knappast går att rita 
fyrdimensionella figurer går det ganska lätt att förställa sig dem och att tolka deras innebörd 
i vardagliga begrepp. Det etablerade namnet på den fyrdimensionella motsvarigheten till kub är 
tesserakt men jag kallar den för en qvaol.

När jag lägger en iskub i mitt grogglas har den kanske en utsträckning i rumsled på en cm. 
Det tar kanske tio minuter, alltså sexhundra sekunder innan den har smält. Dess utsträckning 
i koordinattidsled är alltså sex hundra sekunder, alltså sex hundra miljarder nanosekunder, 
alltså sexhundra miljarder fot, alltså arton biljoner cm. 

I etervindbilden skiljer sig inte koordinattidsled från rumsled på något principiellt sätt. 
Koordinattidsaxeln är inte speciell genom att den är imaginär eller genom att den lutar mot 
rumsaxlarna. Men många av de föremål som utgör vår omgivning är långsträckta i 
koordinattidsled. Även för ett ganska kortlivat föremål som en iskub är utsräckningen i 
koordinattidsled mycket större än utsträckningen i rumsled. Iskuben är alltså ett trådliknande 
föremål som sträcker sig i koordinattidsled. Jag kallar ett sådant föremål för en qvaolett. 

När jag sitter och ser iskuben smälta färdas jag arton biljoner cm i koordinattidsled och drar 
slutsatsen att iskuben är arton biljoner cm i koordinattidsled. Men det finns ju möjligheten att 
iskuben bara är en tunn skiva i koordinattid, en skiva som svävar i samma etervind som jag 
svävar i och alltså följer med mig. Hur skall jag kunna avgöra om iskuben är utsträckt i 
koordinattidsled? 

Om ett rymdskepp passerar mig kan jag prata med besättningen via radio. Jag kan då be dem att 
titta på iskuben och berätta vad de ser. Eftersom skeppets koordinatsystem är vridet i förhållande 
till mitt ser jag och besättningen inte samma bild av iskuben. De ser iskuben vid en annan 
koordinattid. Om deras bild liknar min kan jag alltså konstatera att iskuben har en utsträckning i 
koordinattidsled.