Välkommen till min hemsida om

Pensionärsdaler

      Senast uppdaterad 1999-09-20 

Antal gånger denna sida har besökts sedan 1999-02-01:


Så här kan du nå mig:

Namn: Leif Andersson
Adress: Henriksbergsvägen 104 136 67 HANINGE
Tel.nr. hem: 08/777 45 33
E-postadress: daler@telia.com

Sidan börjar med en presentation av dalerkonton.Därefter kommer
 Kontoställningar 
 Transaktioner på senaste tid 
 Utbud 
 Efterfrågan 
 Kommentarer 
 Adresser 
				1997-11-12
         Ändrad 1998-09-29					1 (4)
Leif Andersson
Henriksbergsvägen 104
136 67 HANINGE
08/777 45 33

				D A L E R K O N T O N

Värdemarkör		Som värdeenhet används "Daler".En daler kan delas 
			i 100 skilling.Tillgångar i daler registreras på 
			dalerkonton.

Skrivsätt		15 daler och 20 skilling skrivs 15d20.
			42 daler skrivs 42d-.
			5 skilling skrivs d05.

Registrering	Saldo på dalerkonton anges på hemsida med adress
			w1.877.telia.com/~u87703726.På denna hemsida
			registreras även de senaste dalertransaktionerna.
 			Denna transaktionsregistrering görs emellertid
	 		för systemet i sin helhet.Den som vill ha
 			registrering av transaktioner konto för konto får
 			själv lägga upp en sådan uppföljning.

			Alla saldon och transaktioner är öppna för vem 
			som vill ta del av dem.

Omföring		Den som vill betala med daler från sitt konto 
			skickar ett betalningsuppdrag via e-mail till 
			adress leif.andersson@haninge.mail.telia.com.
			Detta uppdrag skall bestå av belopp,konto-
			nummer och kontohavarens kodnummer.

Konton		Det finns två typer av konton, A-konton och 
			M-konton.

			Vem som helst kan öppna ett A-konto.

			Systemets medlemmar har M-konton.

Medlemskap		För medlemskap krävs att man har sin försörjning
			livet ut garanterad via pension e dyl.

			Härutöver krävs rekommendation från två medlemmar 
			eller ett, minst ett år gammalt, A-konto med saldo
			över 100 daler och rekommendation från en medlem.

M-konto		För den som beviljas medlemskap öppnas ett M-
			konto.

			Saldo på ett nyöppnat M-konto blir 1 000d- plus 
			ev saldo på tidigare A-konto.

			Varje M-konto har rätt till en kredit upp till 
			1 000d- d v s till ett saldo på -1 000d-.

											2 (4)

Ränta			Ingen ränta utgår på positiva saldon.

			Den som så vill kan naturligtvis låna av någon
			till ränta som parterna kommer överens om men
			detta får parterna sköta utanför systemet.

			För kredit på M-konto tar systemet en ränta enligt
				10 % första året
				 8 % andra året
				 6 % tredje året
				 4 % fjärde året
				 2 % femte året
				 1/2 % därefter

Utbud			På hemsida w1.877.telia.com/~u87703726 får var och
Efterfrågan		en som har konto lägga in säljönskemål under
			rubriken Utbud och köpönskemål under rubriken
 			Efterfrågan.Varje sådant önskemål får omfatta en
			rad.Denna rad skall innehålla kontonummer på den
			som lagt in önskemålet,produktbenämning, pris i
			daler samt ev hänvisning till hemsida med närmare
			presentation.

			Inläggning görs genom att sända önskemålet via 
			e-mail till adress leif.andersson@haninge.mail.
			telia.com.

Dalervärde		I ett inledningsskede har dalern inget värde.Det 
			är din sak som kontohavare att ge dina daler
			värde.

			Har du ett M-konto har du fått,har du ett A-konto
			kommer du att få 1 000d-.Det ankommer på dig att 
			ge dessa 1 000d- ett högt värde.

			Om du t ex bjuder ut potatis till d01/kg kommer 
			du att etablera ett dalervärde där en skilling är
			värd ett kg potatis.När systemet växer och allt
			fler bjuder ut potatis till samma pris blir dina
			1 000d- värda 100 ton potatis.Skulle du i stället
			bjuda ut potatis till 1d-/kg skulle du etablera
			ett dalervärde där en daler är värd ett kg
			potatis.Det innebär att dina 1 000d- bara blir
			värda 1 ton potatis.

			I inledningsskedet är dalervärdet mycket känsligt
			för varje utbud.Den som försöker dra in daler
			genom höga priser kan alltså förlora långt mer 
			på att detta sänker dalervärdet.

			Som riktvärde under inledningsskedet kan man an-
			vända att värdet på en skilling bör ligga i
			närheten av värdet på en krona.

											3 (4)

Skatter		Dalersystemet är ett system för byte av sådana
			varor och tjänster som ligger utanför den gängse
			ekonomin.Det är därför ett krav för medlemskap att
			man skall ha sin försörjning tryggad utan att man
			står till arbetsmarknadens förfogande.

			Dalersystemet sysslar alltså inte med fördelning
			av livets nödtorft.Det kan inte användas för att
			avlöna offentligt anställda och det kan inte an-
			vändas för omfördelning till svaga grupper.

			Det går alltså inte att tillämpa gängse metoder
			för skattemotivering om man vill ta skatt på
			daleranvändning.

			Skulle man trots allt hävda att daler är pengar
			som skall beskattas kan man inte utan en hals-
			brytande logisk kullerbytta vägra att ta emot 
			daler som skattebetalning.

			Eftersom mängden daler är obegränsad kan man möta
			försök att beskatta daleranvändning med att daler-
			systemet betalar alla skattekrav med nyutgivna
			daler.Skulle skattemyndigheten försöka använda 
			dessa daler kan man,i värsta fall,förstöra
			systemet genom att sänka dalervärdet men det
			troligaste är att alla utbud som är av intresse
			för myndigheten försvinner.Därigenom blir de
			daler som går till skattemyndigheten oanvändbara
			så att de inte stör systemet.

			Det blir som Karl-Bertil Jonssons julafton.

Arv			Då en medlem dör avskrivs ev kredit på M-konto.

			Om arvtagare har M-konto eller A-konto överförs
			arvlåtares dalertillgångar till detta enligt
			normala arvsregler.

			Om arvtagare saknar konto öppnas ett A-konto för
			arvtagaren och arvlåtarens daler-tillgångar över-
			förs till detta enligt normala arvsregler.

Sanering		Den som speciellt vill markera belåtenhet eller 
			missnöje med en transaktion kan lägga in en
			kommentarrad på hemsidan.En sådan rad skall
			innehålla transaktionsdatum köparkonto säljar-
			konto,markering av positiv eller negativ kommen-
			tar samt hänvisning till hemsida som kan ge 
			mer information.Inläggning görs via e-mail eller
			post på samma sätt som en transaktion.

			Kommentarer ligger kvar i 3 månader.

											4 (4)

Mitt urval		Medlemmar (och även A-kontohavare) bör på sina
			hemsidor lägga upp ett avsnitt med rubriken
			"Mitt urval" och där lista hänvisningar till 
			sådant som kan vara av intresse för andra att
			ta del av.Den som besöker ett "Mitt urval"-av-
			snitt bör betala d01 per besök.

Säkerhet		Åtminstone till en början ligger säkerheten i
			att alla transaktioner är öppna.Vem som vill
			kan följa alla transaktioner på hemsida 
			w1.877.telia.com/~u87703726 och ev ta hem alla
			kontoställningar.Vid tvister kan det alltså finnas
			många kopior på kontoställningar.

Ansökan		Ansökan om att öppna konto görs till e-mail
			leif.andersson@haninge.mail.telia.com eller
			per brev till Leif Andersson Henriksbergsvägen
			104 136 67 HANINGE.Ansökan skall innehålla
			namn och förM-konto uppgift om pension samt
         undertecknad rekommendation.Om bekräftelse 
         med angivande av kodnummer skall 
			återsändas per post måste ansökan göras per 
			brev med bifogat frankerat svarskuvert.

Tips			Om du passar barnbarn kan du ge eller låna ut 
			100d- till dina barn och låta dem betala dig
			1d-/timme för barnpassning.


Och slutligen: Tänk på att ett attraktivt utbud från din sida
på 1d- kan höja värdet på alla dina daler på kontot.

				Kontoställning för dalerkonton

 Konto nr	Namn		 	            Saldo
M-konton
 M1     Andersson Leif G L             998d50
 M2     Frick Bo G                1000d-
 M3     Christoffersson Åke            1001d50
A-konton

				Senaste transaktioner

Datum	       Från konto	      Till konto     Belopp
1998-09-22       M1           M3        1d-
1998-09-27       M1           M3        d50
1999-09-03       M3           M1        1d
1999-09-20       M1           M3        1d
					Utbud

Kontonr Pris	Nyttighet						Hemsida

 1	  d50	Manual för simulering av bil 		Denna sida 


				  Efterfrågan
Kontonr Pris	Nyttighet							Hemsida


					Kommentar

Datum	Köparkonto	Säljarkonto		+/-		Hemsida

					Adresser

Kontonr	Namn			 Adress			e-mail						hemsida

 M1    Leif Andersson   Henriksbergsvägen 104	leif.andersson@haninge.mail.telia.com	w1.877.telia.com/~u87703726
                136 67 HANINGE
                08/777 45 33

 M2    Bo Frick      Igelösa
                225 94 LUND
                046/49 4 88

 M3    Åke Christoffersson Orrevik 17
                451 96 UDDEVALLA
                0522/65 24 42           Manual för simulering av bil

På http://w1.877.telia.com/~u87703726
ligger mitt simuleringsprogram för 
konventionell bil.Till detta finns 
en manual som jag säljer för 50:- kr 
eller d50.

Till http://w1.877.telia.com/~u87703726