"Lagen om förvaltning av samfälligheter"

kan hämtas från: https://lagen.nu/1973:1150 STADGAR 1 (8) 2000-06-19 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar. § 1 FIRMA Föreningens namn är Fiskeskärets samfällighetsförening. § 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning berörande Orrevik 1:4, 1:7, 2: l, 2:5, 2:8 m.fl. fastigheter bildad vid anläggningsförrättning 2000-06-19, dnr 98 1156. = Orrevik ga:5 § 3 GRUNDERNA FÖR Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet FÖRVALTNINGEN bestämts om dess (deras) ändamål. § 4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2. § 5 STYRELSE För f6reningen skall finnas en styrelse med säte i Uddevalla kommun. säte, Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. sammansättning § 6 STYRELSE Styrelsen väljs vid sin ordinarie föreningsstämma. val Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum skall 1 ledamot väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. § 7 STYRELSE Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om kallelse till, förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 21 dagar sammanträde, föredrag- före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas ningslista underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. § 8 STYRELSE Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst beslutsfdrhet halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall protokoll styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Registreringsbevis datum 2004-07-02 Lantmäterimyndigheten Västra Götaland ????? ????? registrering av Fiskeskärets samfällighetsförening Org nr 717907-2876 STADGAR 2(8) 2000-06-19 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall fdras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anfdrda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. § 9 STYRELSE Styrelsen skall förvaltning 1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och - ägare, 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelstal inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. § 10 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. § 11 RÄKENSKAPS- Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari- 31 december. PERIOD § 12 UNDERHÅLLS- Till fdreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas OCH FÖRNYELSE minst 500 kronor. FOND § 13 FÖRENINGS- Ordinarie stämma skall hållas årligen senast under juni månad på tid STÄMMA och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfålligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom fdrvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat fnnas tillgänglig för granskning under samma tid. STADGAR 3(8) 2000-06-19 § 14 KALLELSE TILL Kallelse till stämma skall utfårdas av styrelsen och ske genom brev. STÄMMA Kallelseåtgärd skall vidtas senast 21 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev. § 15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. § 16 DAGORDNING VID Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: STÄMMA 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare) 3 val av tvåjusteringsmän 4 styrelsens och revisorernas berättelser 5 ansvarsfrihet för styrelsen 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 7 ersättning till styrelsen och revisorerna 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9 val av styrelse och styrelseordförande 10 val av revisorer 11 fråga om val av valberedning 12 övriga frågor 13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkten 1, 2, 3, 6 och 13. § 17 DISPOSITION AV I det fall stämma beslutar om att fördela uppkommet överskott skall AVKASTNING detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. § 18 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52§§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. § 19 FLERA VERKSAM- Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar HETSGRENAR gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje STADGAR 4(8) 2000-O6-19 medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. § 20 PROTOKOLLS- Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och JUSTERING därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. TILLGÄNGLIG- HÅLLANDE Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. (Karin Holmström) ...................... ( Sammanträdesledaren) KOMMENTARER TILL STADGARNA Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Till ingressen SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadg- arnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmed- lemmarna dock i vissa hänseenden awika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen. Till § 1 Samfällighetsföreningens firma skall innehålla ordet samfällighets- förening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsfdreningsfrmor (29 § SFL). Till § 2 Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsföreningen får ej bedriva verksamhet som är främmande fdr det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen ägare samt medel som influtit vid försäljning. Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfållighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges. Till § 3 Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av fdrrättningshandlingarna. Är det vid förrättningen bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättningen bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen. STADGAR 5(8) 2000-06-19 Till § 4 Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfållighet och med delägare ägare av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfållighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfållighetsförening utgöres av delägarna i samfållighet (17 § SFL). Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfållighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet. Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfållighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL). Till § 5 Styrelsen för samfällighetsfdreningen skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behöver inte vara medlem. Till § 6 När skäl därtill fdreligger, far länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL). Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL). Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutsför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL). Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL). Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till länsstyrelsen (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till länsstyrelsen (39 § SFL). Till § 8 Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelse- sammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (38 § SFL). STADGAR 6(8) 2000-06-19 Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant. Tredje stycket avser bl.a. då kontakt tas brevledes eller per telefon. Till § 9 Styrelsen handhar samfållighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL). Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL). Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firma- tecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL). Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL. Till § 10 Revisionen skall avse räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar. Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte far väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser. Till § 12 Regler om fondering finns i 19 § SFL. En avsättning om 0,3 % av anläggningskostnaden är bruklig i liknande situationer. Till § 13 Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räken- skapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begära att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st SFL). Till § 14 Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL). STADGAR 7(8) 2000-06-19 Till § 16 Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL). Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st SFL). Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL). Till § 17 Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå. Till § 18 Den som underlåter att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL). Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot fdreningens (48 § SFL). Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han ägare en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av den sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordfbranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL). För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna (51 § SFL). Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna skall det gälla. STADGAR 8(8) 2000-06-19 Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslut får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL). Till § 19 Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 18. Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas. Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för den gemensamma åtgärden är att fördela mellan versamhetsgrenarna finns en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de olika verksamhetsgrenarna (se prop. 1973:160 s 578). Till § 20 Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentar till § 16.