Välkommen till Fiskeksärets

lässida för protokoll

namn datum text
Leif Andersson2009-06-13
Protokoll frÄn föreningsstÀmman FiskeskÀrets samfÀllighetsförening 2009-06-13 
NĂ€rvarande: 
Runar Hernelind (RH) ordf 
Inga Andersson (IA) 
Rolf Lie (RL) 
Åke Kristoffersson (ÅK) 
Nils Kvarndal (NK) 
Ann-Kristin Rynell (AR) 
Mikael Sahlqvist (MS) 
Liv Unni Beke (LB) 
Leif Andersson (LA) vid protokollet 

§1 Till ordförande för stÀmman valdes RH 
§2 Till sekreterare för stÀmman valdes LA 
§3 Till justeringsmÀn för stÀmman protokoll valdes RL och AR 
§4 Efter föredragning av revisionsberÀttelsen beslöt stÀmman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008 Ärs förvaltning 
§5 UtsÀnt förslag till debitering godkÀndes 
§6 StÀmman utsÄg följande styrelseledamöter och revisorer
  (Runar Hernelind ordf tvÄÄrsmandat till 2010)
  (Liv Unni Beke tvÄÄrsmandat till 2010)
  Rolf Lie ettÄrsmandat omval
  Tor Kempe suppleant omval
  Anita Wikström revisor omval
  Leif Andersson revisor omval
  Kristian Ringström revisorsuppleant omval
§7 Till valberedning för 2010 utsĂ„g stĂ€mman IA. ÅK och NK.
§8 StÀmman beslöt att posten omkostnader och arvoden för 2009 skall behÄllas oförÀndrat dvs 3 500:-
§9 Planerad anvÀndning av ytterdelen av bryggan kommer att blockera nuvarande inloppsrÀnna till den muddrade bassÀngen. De 
  bÄtplatser som kommer att blockera nuvarande inloppsrÀnna kan alltsÄ inte anvÀndas förrÀn det finns en alternativ vÀg 
  in i bassÀngen.
  StÀmman uppdrog Ät RH och MS att göra ett förslag till muddring av en ny vÀg in i bassÀngen och ta in offert pÄ detta.
§10 VÀgen behöver förbÀttras pÄ vissa stÀllen. MS erbjöd sig att pÄ egen bekostnad sladda vÀgen. RL betalar 12 000:- för 
  vÀgskador i samband med sin byggnadsverksamhet. Föreningen har avsatt 12 000:- för vÀgunderhÄll under 2009. Fastigheten 
  2:42 skall betala 3 225:- för intrÀde i sektion 1. NÀr alla dessa belopp Àr inbetalda disponerar styrelsen 27 000:- för 
  vÀgunderhÄll. StÀmman uppdrog Ät styrelsen att förbÀttra vÀgen inom denna ram.
§11 StÀmman uppdrog Ät RH och MS att göra ett förslag till eventuella Àndringar av parkeringsplatsen.
§12 RH tillstÀller MS en karta för inritning av vattenledning och telefonledningar.
§13 FrÄgor om Y-bommar, vilohytt och bod diskuterades.
§14 MS informerar föreningen före pÄslÀpp av kor.
§15 NÀsta stÀmma blir 2010-06-12 kl 10.00

Leif Andersson2009-06-16
Protokoll frÄn föreningsstÀmman FiskeskÀrets samfÀllighetsförening 2009-06-13 
ProtokolltillÀgg 2009-06016

AngÄende §9 i protokoll frÄn stÀmman

För att Àrenden skall kunna förberedas för beslut skall förslag presenteras i sÄ god 
tid att genomtÀnkta beslutsförslag kan tas fram. Beslut enligt §9 togs utan förberedelse. 
Vid granskning av beslutet har följande framkommit.

SamfÀllighetens ÀndamÄl Àr att ge deltagande fastigheter tillgÄng till farbar utfartsvÀg.
För kalvöfastigheterna gÄr utfartsvÀgen delvis över vatten och i utfartsvÀgen ingÄr 
dÀrfför bilparkering och tillÀggsplats för bÄt.

Stadgarna:
SamfÀlligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestÀmts om dess 
ÀndamÄl.

Kommentarer till stadgarna: SamfÀllighetsföreningen fÄr ej bedriva verksamhet som Àr 
frÀmmande för det ÀndamÄl som samfÀllugheten skall tillgodose.

Att flytta nuvarande inloppsrÀnna för att kunna förtöja bÄtar lÀngs bryggans yttre del
Àr frÀmmande för samfÀllighetens ÀndamÄl. SamfÀlligheten fÄr alltsÄ inte medverka i detta 
pÄ annat sÀtt Àn att man prövar om en planerad eller vidtagen ÄtgÀrd Àr godtagbar.


Leif Andersson2010-09-07


FiskeskÀrets samfÀllighetsförening Protokoll frÄn föreningsstÀmma 2010-06-20 

NĂ€rvarande: 
Runar Hernelind (RH) Ordförande 
Inga Andersson (IA) 
Petter Berg (PB) 
Åke Kristoffersson (ÅK) 
Rolf Lie (RL) 
Bengt Ringström (BR) Ombud för Katarina Pelin och Kristian Ringström 
Ann-Christine Rynell (AR) 
Mikael Sahlquist (MS) 
Liv Unni (LU) 
Leif Andersson Vid protokollet 

§1 GodkÀnda fullmakter: 

Bengt Ringström som ombud för Katarina Pelin och Kristian Ringström 
Petter Berg som ombud för Nils Kvarndal 

§2 Till ordförande för stÀmman valdes RH 

§3 Till sekreterare för stÀmman valdes LA 

§4 Till att justera dagens protokoll valdes PB och ÅK 

§5 RL pÄpekade att kallelse till stÀmman utsÀnts 11 dagar före mötet. 
Ordföranden beklagade detta misstag. Samtliga nÀrvarande enades om att 
fortsÀtta mötet. 

§6 LA föredrog revisionsberÀttelsen. I den utsÀnda revisionsberÀttelsen 
finns ett par formuleringsfel som skall rÀttas.
 
§7 StÀmman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 Ärs förvaltning. 

§8 Till stÀmman förelÄg tvÄ motioner: 
1 BegrÀnsning av axeltryck 
2 Utvidgning och omdispotion av parkeringsplats
 
1 BgrÀnsning av axeltryck 
========================= 
Problemet Àr att underhÄllskostnaderna för OmvÀgen visat sig vara betydligt 
högre Àn vÀntat. Möjliga orsaker till detta diskuterades. 
PB föreslog att MS skulle svara för underhÄllet av OmvÀgen i stÀllet för att 
axeltrycket begrÀnsades. MS förklarade sig beredd att vid behov sladda 
OmvÀgen men inte att svara för normalt vÀgunderhÄll och ÄtgÀrder vid större 
vÀgskador. Ett problem Àr att drÀneringen vid OmvÀgens övre del Àr 
bristfÀllig vilket gör att vatten vid hÀftiga regn rinner ner lÀngs vÀgen 
och grÀver ur den. 
StÀmmans beslut: 
Axeltrycksskyltar sÀtts inte upp. MS erbjudande att vid behov sladda 
OmvÀgen accepteras. 
Föreningen bekostar ett temporÀrt dike som leder ut vatten pÄ 
intilliggande Äker. Dikningen görs i samrÄd med MS. 
RÀttslÀget betrÀffande hantering av vattendrÀnage utreds. 
Resultatet av dessa beslut skall utvÀrderas om tvÄ Är alltsÄ 2012 

2 Utvidgning och omdisposition av parkeringsplats 
================================================= 
Parkeringsytan Àr faststÀlld via förrÀttning och dom och kan alltsÄ inte 
Àndras genom stÀmmobeslut. Möjligheter att öka framkomligheten inom nuvarande 
parkeringsyta diskuterades. MS sÀger att han inte kommer att anvÀnda plats 
nr 9. Det innebÀr att att plats nr 7 kan vridas sÄ att bilen stÄr utmed 
stÀngslet. 
StÀmmans beslut: 
Styrelsen ser över bilplaceringen pÄ nuvarande parkeringsyta och uppmanar 
alla att hÄlla sÄ nÀra stÀngslet eller berget som möjligt. 


§9 Styrelsearvoden och revisorsarvoden för 2010 faststÀlldes till 3.500:- 

§10 UtsÀnd debiteringslÀngd godkÀndes 

§11 StÀmman valde följande styrelse för 2010 

Ordförande: Runar Hernelind (till 2012) 
Ledamot: Åke Kristoffersson (till 2012) 
Ledamot: Petter Berg (till 2011) 
Suppleant: Tor Kempe 
Revisor: Anita Wikström 
Revisor: Leif Andersson 
Revisorssuppl: Kristian Ringström 

§12 Som valberedning valdes Inga Andersson, Nils Kvarndal och Ann-Christine Rynell 

§13 NÀsta stÀmma 2011-07-02 

Vid protokollet     Justeras
Leif Andersson      Åke Kristoffersson   Petter Berg

Leif Andersson2013-09-26

                                   Protokoll för stÀmma för FiskeskÀrets
                                   samfÀllighetsförening 2013-07-09

   NĂ€rvarande
            Runar Hernelind (RH) ordförande
            Irene Hernelind (IH)
            Petter Berg (PB)
            Åke Christoffersson (ÅC)
            Nils Kvandal (NK)
            Rolf Lie (RL)
            Ann-Christine Rynell (AR)
            Liv Unni (LU)
            Inga Andersson (IA)
            Leif Andersson (LA) vid protokollet

                        § 1
Till ordförande för stÀmman valdes RH och till sekreterare för stÀmman LA. Som justeringsmÀn 
för dagens protokoll valdes PB och IA.

                        § 2
Vid föredragning av revisionsberÀttelsen diskuterades hanteringen av revisionen. StÀmman beslöt 
att underlag för revisionen skall tillstÀllas revisorerna senast en mÄnad före stÀmman. 

Efter föredragning av revisionsberÀttelsen beviljade stÀmman styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsÄret 2012.

                        § 3
Enligt valberedningens förslag valde stÀmman PB som styrelseledamot för en ny tvÄÄrig 
mandatperiod.

Styrelse för verksamhetsÄret 2013:

      TvÄÄrigt ordförandemandat:  RH  GÀller till 2014
      TvĂ„Ă„rsmandat:        ÅC  GĂ€ller till 2014
      TvÄÄrsmandat:        PB  GÀller till 2015
      Suppleant:          Tor Kempe
      Revisor:           NK
      Revisor:           LA
      Revisorssuppleant:      Kristian Ringström

Till valberedning för stÀmman 2014 valdes IA, NK och AR.

                        §4
Styrelsearvoden och omkostnader för kommande Är faststÀlldes till sammanlagt 3 500:-.

                        §5
Budget och debitering för kommande Är fastststÀlldes enligt utsÀnt förslag utan Àndringar.

                        §6
I föreningens tillgÄngar ingÄr 4 000:- som Àr fondmedel och 5 002:- som tillhör sektion 2+3. 
StÀmman beslöt att styrelsen vid behov fÄr disponera dessa medel för att tÀcka oförutsedda 
kostnader.

                        §7
Roland Arvidsson fÄr anvÀnda bÄtplats nr 9 fram till nÀsta stÀmma.

                        §8
FrĂ„n ÅC förelĂ„g följande motion:

      De flytbommar som lagts ut nordvÀst om MS brygga gÄr in pÄ vÄrt vattenomrÄde och 
      hindrar utfarten frÄn GA 5 och mÄste dÀrför tagas bort.

LÀngs yttre bryggans nordvÀstra kant löper en djuprÀnna. Detta Àr den enda farbara förbindelsen 
mellan GA 5 och öppet vatten. Diskusionen utmynnade i tre förslag.

   1 Styrelsen skriver till Mikael Sahlqvist och krÀver att bommarna tas bort.

   2 Styrelsen föreslÄr nÄgra alternativ dÀr samtliga parters önskemÄl beaktas.

   3 Mikael Sahlqvist undersöker tillsammans med föreningen möjligheten att fÄ muddringstillstÄnd 
    och tar in offert pÄ muddring.

Vid omröstning röstade:

   RH, ÅC, LU, AR och IA pĂ„ förslag 1
   RH, LU, PB, NK och RL pÄ förslag 2
   RL, PB och NK pÄ förslag 3

StÀmman beslöt uppdra Ät styrelsen att skriva till Mikael Sahlqvist och att ange nÄgra alternativa 
möjligheter att ordna förtöjningar. 

                        §9
NÀsta stÀmma onsdagen 2014-07-09 kl 15:00 hos RL. 

                        §10
Protokollet anslÄs pÄ anslagstavlan vid parkeringsplatsen.


                                    Vid protokollet


                                    Leif Andersson
Justeras

       Petter berg     Inga Andersson
Leif Andersson2012-07-05
                              Protokoll för stÀmma för
                              FiskeskÀrets samfÀllighetsförening
                              2012-07-01

        


  NĂ€rvarande:
        Runar Hernelind (RH)(1:31) ordf
        Inga Andersson (IA)(2:5)
        Petter Berg (PB)(2:40)
        Åke Christoffersson (ÅC)(1:32)
        Irene Hernelind (IH)(1:31)
        Nils Kvandal (NK)(2:41)
        Ann-Christin Rynell (AR)(1:20)
        Leif Andersson (LA)(2:5)

              $1

Till ordförande för stÀmman valdes RHoch till sekreterare LA. Som justeringsmÀn för
dagens protokoll valdes ÅC och IA.

              $2

Efter föredragning av revisionsberÀttelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 
vewrksamhetsÄret 2011.

              $3

Inga motioner hade kommit in.

              $4

Styrelsearvoden för 2012 faststÀlldes till 2 500:- och ersÀttning för omkostnader till 
1 000:-

             $5

Debitering för 2012 faststÀlldes enligt utsÀnt förslag utan Àndringar.

             $6

Vid denna stĂ€mma löper RH:s ordförandemandat och ÅC:s ledamotsmandat ut. StĂ€mman beslöt
följa valberedningens förslag till omval pĂ„ dessa poster. Även för revisorer och 
suppleanter följde stÀmman valberedningens förslag till omval. 2012 Ärs styrelse Àr 
alltsÄ:

    TvÄÄrigt ordförandemandat  RH    gÀller till 2014
    TvĂ„Ă„rigt ledamotmandat   ÅC    gĂ€ller till 2014
    TvÄÄrogt ledamotmandat   PB    gÀller till 2013
    Styrelsesuppleant      Tor Kempe
    Revisor           NK 
    Revisor           LA
    Revisorssuppleant      Kristian Ringström

Till valberedning för stÀmman 2013 valdes IA , NK och AR.

             $7

FrÄn och med 2012 kommer betande djur att beta pÄ Kalvön. Roland Arvidsson (RA) som 
har hand om dessa djur har behov av att ta sig ut till ön för att sköta djuren.

GemensamhetsanlÀggningen har tillkommit för att ge anslutna fastigheter tillgÄng till
utfartsvÀg. Vid bildandet avsattes nÄgra reservplatser för att möjliggöra anpassning 
till Àndrade fastighetsförhÄllanden. För nÀrvarande finns en bÄtplats i reserv (nr 8).
I framtiden kan det bli nödvÀndigt att disponera denna reservplats men sÄ lÀnge den 
Àr oanvÀnd skulle RA kunna anvÀnda den.

StÀmman beslöt att RA fÄr anvÀnda bÄtplats 8 fram till stÀmman 2013.

             $8

Protokollet anslÄs pÄ anslagstavlan vid parkeringplatsen.

             $9

NÀsta stÀmma 2013-07-09 kl 15 00.


                              Vid protokollet                              Leif Andersson


Justeras


      Åke Christoffersson   Inga Andersson

Till startsidan