(Rättad version)
  

Revisionsberättelse för 2009

Fiskeskärets samfällighetsförening Innestående 2009-01-01 20 805:- Från medlemmar under 2009 10 261:- Från 2:42 för inträde i sektion 1 3 225:- ======== Tillgängligt under 2009 (inkl fond 2 000:-) 34 291:- Av detta belopp är 2 500:- fondmedel och 12 000:- tillhör sektion 2+3 Uttaget under 2000 10 516:- ======== Postgirosaldo 2009-12-31 23 775:- Uttaget belopp under 2009 avser Postgiroavgifter 471:- Försäkring 519:- Omkostnader och arvoden för 2009 3 500:- Virke avbärarplank mm P-plats 2 040:- Arbete avbärarplank 3 500:- Skyltar mm P-plats 470:- Transaktionsavg, avrundning mm 16:- ======== 10 516:- Av tillgängliga medel under 2009 tillhörde 12 000:- sektion 2+3. Av uttaget belopp under 2009 avser 6 010:- sektion 2+3. 2010-01-01 fanns 23 775:- på föreningens postgirokonto. För dessa medel gäller: 2 500:- fondmedel 5 990:- tillhör sektion 2+3 15 000:- reserverade för utfört men ej fakturerat arbete avseende sektion 1 286:- disponibelt Under 2009 har underhållsarbete avseende vägen utförts inom en ram av 27 000:-. Enligt beslut av stämman 2009 skall föreningen betala 15 000:- . RL har erbjudit sig att betala återstående 12 000:-. Fakturan har ännu ej inkommit. Redovisningen är i god ordning och jag föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för föreningens femte verksamhetsår (2009). Haninge 2010-05-01 Leif Andersson