Protokoll från föreningsstämman Fiskeskärets samfällighetsförening 2009-06-13 
Närvarande: 
Runar Hernelind (RH) ordf 
Inga Andersson (IA) 
Rolf Lie (RL) 
Åke Kristoffersson (ÅK) 
Nils Kvarndal (NK) 
Ann-Kristin Rynell (AR) 
Mikael Sahlqvist (MS) 
Liv Unni Beke (LB) 
Leif Andersson (LA) vid protokollet 

§1 Till ordförande för stämman valdes RH 
§2 Till sekreterare för stämman valdes LA 
§3 Till justeringsmän för stämman protokoll valdes RL och AR 
§4 Efter föredragning av revisionsberättelsen beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning 
§5 Utsänt förslag till debitering godkändes 
§6 Stämman utsåg följande styrelseledamöter och revisorer
  (Runar Hernelind ordf tvåårsmandat till 2010)
  (Liv Unni Beke tvåårsmandat till 2010)
  Rolf Lie ettårsmandat omval
  Tor Kempe suppleant omval
  Anita Wikström revisor omval
  Leif Andersson revisor omval
  Kristian Ringström revisorsuppleant omval
§7 Till valberedning för 2010 utsåg stämman IA. ÅK och NK.
§8 Stämman beslöt att posten omkostnader och arvoden för 2009 skall behållas oförändrat dvs 3 500:-
§9 Planerad användning av ytterdelen av bryggan kommer att blockera nuvarande inloppsränna till den muddrade bassängen. De 
  båtplatser som kommer att blockera nuvarande inloppsränna kan alltså inte användas förrän det finns en alternativ väg 
  in i bassängen.
  Stämman uppdrog åt RH och MS att göra ett förslag till muddring av en ny väg in i bassängen och ta in offert på detta.
§10 Vägen behöver förbättras på vissa ställen. MS erbjöd sig att på egen bekostnad sladda vägen. RL betalar 12 000:- för 
  vägskador i samband med sin byggnadsverksamhet. Föreningen har avsatt 12 000:- för vägunderhåll under 2009. Fastigheten 
  2:42 skall betala 3 225:- för inträde i sektion 1. När alla dessa belopp är inbetalda disponerar styrelsen 27 000:- för 
  vägunderhåll. Stämman uppdrog åt styrelsen att förbättra vägen inom denna ram.
§11 Stämman uppdrog åt RH och MS att göra ett förslag till eventuella ändringar av parkeringsplatsen.
§12 RH tillställer MS en karta för inritning av vattenledning och telefonledningar.
§13 Frågor om Y-bommar, vilohytt och bod diskuterades.
§14 MS informerar föreningen före påsläpp av kor.
§15 Nästa stämma blir 2010-06-12 kl 10.00Protokoll från föreningsstämman Fiskeskärets samfällighetsförening 2009-06-13 
Protokolltillägg 2009-06016

Angående §9 i protokoll från stämman

För att ärenden skall kunna förberedas för beslut skall förslag presenteras i så god 
tid att genomtänkta beslutsförslag kan tas fram. Beslut enligt §9 togs utan förberedelse. 
Vid granskning av beslutet har följande framkommit.

Samfällighetens ändamål är att ge deltagande fastigheter tillgång till farbar utfartsväg.
För kalvöfastigheterna går utfartsvägen delvis över vatten och i utfartsvägen ingår 
därfför bilparkering och tilläggsplats för båt.

Stadgarna:
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess 
ändamål.

Kommentarer till stadgarna: Samfällighetsföreningen får ej bedriva verksamhet som är 
främmande för det ändamål som samfällugheten skall tillgodose.

Att flytta nuvarande inloppsränna för att kunna förtöja båtar längs bryggans yttre del
är främmande för samfällighetens ändamål. Samfälligheten får alltså inte medverka i detta 
på annat sätt än att man prövar om en planerad eller vidtagen åtgärd är godtagbar.