Protokoll för stämma för 
                  Fiskeskärets samfällighetsförening  
                  2016-07-02

   Närvarande
            Runar Hernelind (RH) ordförande
            Åke Christoffersson (ÅC)
            Ann-Christine Rynell (AR)
            Liv Unni Beke (LU)
            Leif Andersson (LA) vid protokollet

               § 1
Till ordförande för stämman valdes RH och till sekreterare för stämman 
LA. Som justeringsmän för dagens protokoll valdes RH och ÅC

               § 2
Stämman accepterade utsänd revisionsberättelse och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året.

               § 3

Stämman 2015 enades om att utöka styrelsen med en adjungerad ledamot.
Valberedningen föreslog att den adjungerade ledamoten i stället valdes som
styrelsesuppleant och att styrelsesupplenaten alltid skullekallas och ha
yttranderätt men rösträtt enbart om styrelsen inte var fulltalig. Stämman
beslöt enligt valberedningens förslag.

Styrelse för verksamhetsåret 2016:

      Tvåårigt ordförandemandat:  omval   RH  Gäller till 2018
      Tvåårsmandat:        omval   ÅC  Gäller till 2018
      Tvåårsmandat:             MS  Gäller till 2017
      Suppleant:               Petter Berg
      Revisor 1:               LA
      Revisor 2:               Vakant
      Revisorssuppleant:           Kristian Ringström till 2017

Till valberedning för stämman 2017 valdes IA och AR.

               §4
Styrelsearvoden och omkostnader för kommande år fastställdes till 
sammanlagt 3 500:-.

               §5
Budget och debitering för kommande år fastställdes enligt utsänt förslag.
               §6
Roland Arvidsson får använda väg, gästparkering och båtplats nr 8 fram 
till nästa stämma.

               §7
Stämman beslöt att styrelsen får disponera alla tillgängliga medel 
(inklusive fond och medel tillhörande sektion 2 och 3) för grusning och 
sladdning av vägen.

               §8
Ett par åror har stulits från en båt. Möjliga åtgärder mot stölder och olovlig
användning av anläggningen diskuterades.
 

               §9
Nästa stämma lördagen 2017-06-17 kl 15:00 hos RH.

               §10
Protokollet anslås på anslagstavlan vid parkeringsplatsen.


                         Vid protokollet


                         Leif Andersson
Justeras


       Åke Christoffersson          Runar Hernelind