Protokoll för stämma för
                  Fiskeskärets samfällighetsförening
                  2015-07-04

   Närvarande
            Runar Hernelind (RH) ordförande
            Petter Berg (PB)
            Åke Christoffersson (ÅC)
            Nils Kvandal (NK)
            Ann-Christine Rynell (AR)
            Michael Sahlqvist (MS)
            Liv Unni Beke (LU)
            Inga Andersson (IA)
            Leif Andersson (LA) vid protokollet

               § 1
Till ordförande för stämman valdes RH och till sekreterare för stämman
LA. Som justeringsmän för dagens protokoll valdes RH och PB.

               § 2
Stämman accepterade utsänd revisionsberättelse och beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året.

               § 3
PB föreslog att styrelsen skulle utökas med en ledamot.

Förslaget fick 3 röster och 1 underkänd fullmaktsröst. Enligt
kommentarer till §18 i stadgarna kan ett ombud bara ha en röst.
(www.lexsup.se/fisk/stadgar.htm). Det innebar att förslaget avvisades
men diskussionen om styrelsens sammansättning fortsatte.

Enligt §5 i föreningens stadgar skall styrelsen ha 3 ledamöter.
Att utöka antalet ledamöter kräver alltså en stadgeändring. Efter
diskussion enades stämman om att i stället för att utöka antalet
ledamöter adjungera en ledamot med yttranderätt men inte rösträtt.
Styrelse för verksamhetsåret 2015:

      Tvåårigt ordförandemandat:  RH  Gäller till 2016
      Tvåårsmandat:        ÅC  Gäller till 2016
      Tvåårsmandat:        MS  Gäller till 2017
      Adjungerad ledamot      PB  Gäller till 2017
      Suppleant:          Tor Kempe
      Revisor 1:          LA
      Revisor 2:          Vakant
      Revisorssuppleant:      Kristian Ringström

Till valberedning för stämman 2016 valdes IA och AR.

               §4
Styrelsearvoden och omkostnader för kommande år fastställdes till
sammanlagt 3 500:-.

               §5
Budget och debitering för kommande år fastställdes enligt utsänt förslag.
               §6
Roland Arvidsson får använda väg, gästparkering och båtplats nr 8 fram
till nästa stämma.

               §7
Stämman beslöt att styrelsen får disponera alla tillgängliga medel
(inklusive fond och medel tillhörande sektion 2 och 3) för grusning och
sladdning av vägen.

               §8
Båtförtöjningar diskuterades. Som vid all parkering gäller att ingen
får hindra någon att nå sin plats. Stämman konstaterade att det är önskvärt
att alla kan nå sina platser.


               §9
Nästa stämma lördagen 2016-07-02 kl 15:00 hos RH.

               §10
Protokollet anslås på anslagstavlan vid parkeringsplatsen.


                         Vid protokollet


                         Leif Andersson
Justeras


       Petter Berg          Runar Hernelind