Protokoll för stämma för 
                  Fiskeskärets samfällighetsförening  
                  2014-07-09

   Närvarande
            Runar Hernelind (RH) ordförande
            Irene Hernelind (IH)
            Petter Berg (PB)
            Åke Christoffersson (ÅC)
            Nils Kvandal (NK)
            Ann-Christine Rynell (AR)
            Liv Unni Beke (LU)
            Tor Beke (TB)
            Inga Andersson (IA)
            Leif Andersson (LA) vid protokollet

               § 1
Till ordförande för stämman valdes RH och till sekreterare för stämman LA. 
Som justeringsmän för dagens protokoll valdes RH och PB.

               § 2
Frågan om revision och ansvarsfrihet diskuterades.

Föreningens verksamhet är liten med bara ett fåtal (< 50 per år) 
transaktioner per år. Föreningen har därför ibland tillämpat en 
förenklad revision där en revisor i samband med stämman granskat 
bokföringen och godkänt revisionsberättelsen. Detta, i kombination 
med att den som så vill kan kontakta ordföranden för att ta del 
av bokföring och verifikat säkerställer att pengarna använts på 
redovisat sätt men det uppfyller inte alla formella redovisningskrav. 

NK har avsagt sig revisorsuppdraget med hänvisning till att nuvarande 
hantering inte uppfyller alla formella redovisningskrav. 

Efter att verifikaten för årets transaktioner uppvisats beslöt 
stämman godkänna den förenklade revisionen och bevilja styrelsen 
avsvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Stämman uppdrog åt styrelsen 
att till nästa stämma föreslå rutiner för revision. 

I detta beslut deltog inte NK.

               § 3
Stämman beslöt att omvälja RH på tvåårigt ordförandemandat och ÅC på 
tvåårsmandat. Då NK avsagt sig revisorsuppdraget beslöt stämman att 
i avvaktan på styrelsens förslag till revisionsrutiner lämna ett 
revisorsuppdrag vakant.

I detta beslut deltog inte NK.

Styrelse för verksamhetsåret 2014:

      Tvåårigt ordförandemandat:  RH  Gäller till 2016
      Tvåårsmandat:        ÅC  Gäller till 2016
      Tvåårsmandat:        PB  Gäller till 2015
      Suppleant:          Tor Kempe
      Revisor 1:          LA
      Revisor 2:          Vakant
      Revisorssuppleant:      Kristian Ringström

Till valberedning för stämman 2015 valdes IA och AR.

               §4
Styrelsearvoden och omkostnader för kommande år fastställdes till 
sammanlagt 3 500:-.

               §5
Efter presentation av en kompletterad budget med särredovisning av fond 
och medel tillhöriga sektion 2 o 3 fastställdes budget och debitering för 
kommande år enligt förslag.


               §6
Roland Arvidsson får använda väg, gästparkering och båtplats nr 8 fram 
till nästa stämma.

               §7
Frågan om hur anslagstavlan skall användas diskuterades. Det kan vara 
lämpligt att dela den i två hälfter så att halva tavlan används för 
beslutade meddelanden och andra halvan kan användas fritt av den som vill 
sätta upp ett meddelande.

               §8
Nästa stämma lördagen 2014-07-04 kl 15:00 hos RH. 

               §9
Protokollet anslås på anslagstavlan vid parkeringsplatsen.


                         Vid protokollet


                         Leif Andersson
Justeras


       Petter Berg          Runar Hernelind