Protokoll för stämma för Fiskeskärets
                                   samfällighetsförening 2013-07-09

   Närvarande
            Runar Hernelind (RH) ordförande
            Irene Hernelind (IH)
            Petter Berg (PB)
            Åke Christoffersson (ÅC)
            Nils Kvandal (NK)
            Rolf Lie (RL)
            Ann-Christine Rynell (AR)
            Liv Unni (LU)
            Inga Andersson (IA)
            Leif Andersson (LA) vid protokollet

                        § 1
Till ordförande för stämman valdes RH och till sekreterare för stämman LA. Som justeringsmän 
för dagens protokoll valdes PB och IA.

                        § 2
Vid föredragning av revisionsberättelsen diskuterades hanteringen av revisionen. Stämman beslöt 
att underlag för revisionen skall tillställas revisorerna senast en månad före stämman. 

Efter föredragning av revisionsberättelsen beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.

                        § 3
Enligt valberedningens förslag valde stämman PB som styrelseledamot för en ny tvåårig 
mandatperiod.

Styrelse för verksamhetsåret 2013:

      Tvåårigt ordförandemandat:  RH  Gäller till 2014
      Tvåårsmandat:        ÅC  Gäller till 2014
      Tvåårsmandat:        PB  Gäller till 2015
      Suppleant:          Tor Kempe
      Revisor:           NK
      Revisor:           LA
      Revisorssuppleant:      Kristian Ringström

Till valberedning för stämman 2014 valdes IA, NK och AR.

                        §4
Styrelsearvoden och omkostnader för kommande år fastställdes till sammanlagt 3 500:-.

                        §5
Budget och debitering för kommande år faststställdes enligt utsänt förslag utan ändringar.

                        §6
I föreningens tillgångar ingår 4 000:- som är fondmedel och 5 002:- som tillhör sektion 2+3. 
Stämman beslöt att styrelsen vid behov får disponera dessa medel för att täcka oförutsedda 
kostnader.

                        §7
Roland Arvidsson får använda båtplats nr 9 fram till nästa stämma.

                        §8
Från ÅC förelåg följande motion:

      De flytbommar som lagts ut nordväst om MS brygga går in på vårt vattenområde och 
      hindrar utfarten från GA 5 och måste därför tagas bort.

Längs yttre bryggans nordvästra kant löper en djupränna. Detta är den enda farbara förbindelsen 
mellan GA 5 och öppet vatten. Diskusionen utmynnade i tre förslag.

   1 Styrelsen skriver till Mikael Sahlqvist och kräver att bommarna tas bort.

   2 Styrelsen föreslår några alternativ där samtliga parters önskemål beaktas.

   3 Mikael Sahlqvist undersöker tillsammans med föreningen möjligheten att få muddringstillstånd 
    och tar in offert på muddring.

Vid omröstning röstade:

   RH, ÅC, LU, AR och IA på förslag 1
   RH, LU, PB, NK och RL på förslag 2
   RL, PB och NK på förslag 3

Stämman beslöt uppdra åt styrelsen att skriva till Mikael Sahlqvist och att ange några alternativa 
möjligheter att ordna förtöjningar. 

                        §9
Nästa stämma onsdagen 2014-07-09 kl 15:00 hos RL. 

                        §10
Protokollet anslås på anslagstavlan vid parkeringsplatsen.


                                    Vid protokollet


                                    Leif Andersson
Justeras

       Petter berg     Inga Andersson