Fiskeskärets samfällighetsförening Protokoll från föreningsstämma 2010-06-20 

Närvarande: 
Runar Hernelind (RH) Ordförande 
Inga Andersson (IA) 
Petter Berg (PB) 
Åke Kristoffersson (ÅK) 
Rolf Lie (RL) 
Bengt Ringström (BR) Ombud för Katarina Pelin och Kristian Ringström 
Ann-Christine Rynell (AR) 
Mikael Sahlquist (MS) 
Liv Unni (LU) 
Leif Andersson Vid protokollet 

§1 Godkända fullmakter: 

Bengt Ringström som ombud för Katarina Pelin och Kristian Ringström 
Petter Berg som ombud för Nils Kvarndal 

§2 Till ordförande för stämman valdes RH 

§3 Till sekreterare för stämman valdes LA 

§4 Till att justera dagens protokoll valdes PB och ÅK 

§5 RL påpekade att kallelse till stämman utsänts 11 dagar före mötet. 
Ordföranden beklagade detta misstag. Samtliga närvarande enades om att 
fortsätta mötet. 

§6 LA föredrog revisionsberättelsen. I den utsända revisionsberättelsen 
finns ett par formuleringsfel som skall rättas.
 
§7 Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. 

§8 Till stämman förelåg två motioner: 
1 Begränsning av axeltryck 
2 Utvidgning och omdispotion av parkeringsplats
 
1 Bgränsning av axeltryck 
========================= 
Problemet är att underhållskostnaderna för Omvägen visat sig vara betydligt 
högre än väntat. Möjliga orsaker till detta diskuterades. 
PB föreslog att MS skulle svara för underhållet av Omvägen i stället för att 
axeltrycket begränsades. MS förklarade sig beredd att vid behov sladda 
Omvägen men inte att svara för normalt vägunderhåll och åtgärder vid större 
vägskador. Ett problem är att dräneringen vid Omvägens övre del är 
bristfällig vilket gör att vatten vid häftiga regn rinner ner längs vägen 
och gräver ur den. 
Stämmans beslut: 
Axeltrycksskyltar sätts inte upp. MS erbjudande att vid behov sladda 
Omvägen accepteras. 
Föreningen bekostar ett temporärt dike som leder ut vatten på 
intilliggande åker. Dikningen görs i samråd med MS. 
Rättsläget beträffande hantering av vattendränage utreds. 
Resultatet av dessa beslut skall utvärderas om två år alltså 2012 

2 Utvidgning och omdisposition av parkeringsplats 
================================================= 
Parkeringsytan är fastställd via förrättning och dom och kan alltså inte 
ändras genom stämmobeslut. Möjligheter att öka framkomligheten inom nuvarande 
parkeringsyta diskuterades. MS säger att han inte kommer att använda plats 
nr 9. Det innebär att att plats nr 7 kan vridas så att bilen står utmed 
stängslet. 
Stämmans beslut: 
Styrelsen ser över bilplaceringen på nuvarande parkeringsyta och uppmanar 
alla att hålla så nära stängslet eller berget som möjligt. 


§9 Styrelsearvoden och revisorsarvoden för 2010 fastställdes till 3.500:- 

§10 Utsänd debiteringslängd godkändes 

§11 Stämman valde följande styrelse för 2010 

Ordförande: Runar Hernelind (till 2012) 
Ledamot: Åke Kristoffersson (till 2012) 
Ledamot: Petter Berg (till 2011) 
Suppleant: Tor Kempe 
Revisor: Anita Wikström 
Revisor: Leif Andersson 
Revisorssuppl: Kristian Ringström 

§12 Som valberedning valdes Inga Andersson, Nils Kvarndal och Ann-Christine Rynell 

§13 Nästa stämma 2011-07-02 

Vid protokollet     Justeras
Leif Andersson      Åke Kristoffersson   Petter Berg